Odpady które możemy przyjąć

 

L.p. Kod Odpady które możemy przyjąć
1 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
3 15 01 02 Opakowana z tworzyw sztucznych
4 15 01 03 Opakowania z drewna
5 15 01 04 Opakowania z metali
6 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
7 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
8 15 01 07 Opakowania ze szkła
9 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
10 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
11 16 01 03 Zużyte opony
12 16 01 17 Metale żelazne
13 16 01 18 Metale
14 16 01 19 Tworzywa sztuczne
15 16 01 20 Szkło
16 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 17 01 02 Gruz ceglany
18 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
19 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych wymienione w materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
20 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
21 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
22 17 01 82 Inne niewymienione odpady
23 17 02 01 Drewno
24 17 02 02 Szkło
25 17 02 03 Tworzywa sztuczne
26 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
27 17 03 80 Odpadowa papa
28 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
29 17 04 02 Aluminium
30 17 04 03 Ołów
31 17 04 04 Cynk
32 17 04 05 Żelazo i stal
33 17 04 06 Cyna
34 17 04 07 Mieszaniny metali
35 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
36 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
37 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
38 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
39 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
40 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
41 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01
42 19 12 01 Papier i tektura
43 19 12 02 Metale żelazne
44 19 12 03 Metale nieżelazne
45 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
46 19 12 05 Szkło
47 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
48 19 12 08 Tekstylia
49 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
50 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
51 20 01 01 Papier i tektura
52 20 01 02 Szkło
53 20 01 10 Odzież
54 20 01 11 Tekstylia
55 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
56 20 01 39 Tworzywa sztuczne
57 20 01 40 Metale
58 20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny
59 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
60 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
61 20 03 02 Odpady z targowisk
62 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
63 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 

Odpady które możemy transportować

 

L.p. Kod Odpady które możemy transportować
1 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
2 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
3 15 01 02 Opakowana z tworzyw sztucznych
4 15 01 03 Opakowania z drewna
5 15 01 04 Opakowania z metali
6 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
7 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
8 15 01 07 Opakowania ze szkła
9 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
10 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
11 16 01 03 Zużyte opony
12 16 01 17 Metale żelazne
13 16 01 18 Metale
14 16 01 19 Tworzywa sztuczne
15 16 01 20 Szkło
16 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 17 01 02 Gruz ceglany
18 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
19 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych wymienione w materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
20 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
21 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
22 17 01 82 Inne niewymienione odpady
23 17 02 01 Drewno
24 17 02 02 Szkło
25 17 02 03 Tworzywa sztuczne
26 17 03 80 Odpadowa papa
27 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
28 17 04 02 Aluminium
29 17 04 03 Ołów
30 17 04 04 Cynk
31 17 04 05 Żelazo i stal
32 17 04 06 Cyna
33 17 04 07 Mieszaniny metali
34 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
35 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
36 17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
37 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
38 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
39 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
40 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01
41 19 12 01 Papier i tektura
42 19 12 02 Metale żelazne
43 19 12 03 Metale nieżelazne
44 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
45 19 12 05 Szkło
46 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
47 19 12 08 Tekstylia
48 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
49 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
50 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
51 20 01 01 Papier i tektura
52 20 01 02 Szkło
53 20 01 10 Odzież
54 20 01 11 Tekstylia
55 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
56 20 01 39 Tworzywa sztuczne
57 20 01 40 Metale
58 20 01 99 Inne niewymienione odpady zbierane w sposób selektywny
59 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
60 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
61 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
62 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
63 20 03 02 Odpady z targowisk
64 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
65 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Masz pytania? Zadzwoń do nas! Tel. 799 399 703 lub 22 125 51 46

Miejscowości, które obsługujemy:

dostawa "na wczoraj"